Трявна лого

Обява за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения

20-01-2022

 

ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

 

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ №5-КУО-79-2021/30.11.2021 г. и на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

 

Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.563 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

 

Целите на настоящата процедура са свързани със:

Прилагането на Мярка 7.6. цели запазването на духовния и културния живот на населението, което е от важно значение за развитието на района. Неговото културно-историческо развитие обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в различни обекти с религиозно значение, църкви, храмове и манастири. Предвидените по мярката интервенции в този вид инфраструктура ще позволят да се запази културната идентичност и традиции и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи на територията на МИГ.

В обхвата на тази подмярка ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на населените места и опазване и популяризиране на природните дадености и богатство от цялата територията на МИГ.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

За подпомагане могат да кандидатстват:

          - Местни поделения на вероизповеданията от територията на МИГ

 

Допустими дейности за финансиране са:

В рамките на тази мярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

 

Проектите се подпомагат, ако:

1. са в съответствие с хоризонталните политики на ЕС;

2. дейностите, включени в проектите, с които ще се кандидатства по тази процедура, водят до постигане на заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и до постигане на целите на подхода ВОМР;

3. дейностите по проекта се осъществяват на територията на действие на МИГ.

 

Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство с Министерството на културата за защитените територии за опазване на културното наследство, когато това се изисква.

 

Не се подпомагат проекти:

1. за които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване осъществяването/несъгласуване на инвестиционното предложение/плана/програмата/ проекта или за прекратяване на процедурата, включително и поради недопустимост спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни;

2. които се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и не се изпълняват мерките, предвидени в проекта по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон;

3. по които дейностите, включени в проектите, са били физически започнати и/или извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани плащания не са извършени;

4. които след изпълнение на дейностите по проекта няма да доведат до използване на обекта на инвестицията по предназначение и/или въвеждане на обекта на инвестицията в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите актове за неговото прилагане;

5. които не съдържат анализ "разходи - ползи" (финансов анализ).

 

Период за прием на проектни предложения:

Първи прием:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 17.01.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17,00 часа на 28.02.2022 г

 

Размер на БФП по втори прием –остатъка от средства след първи прием.

Втори прием /при наличие на остатъчни финансови средства след първи прием/:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 01.09.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17,00 часа на 31.10.2022 г

 

 

 

Място на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице и използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Бюджет на приема:

Бюджетът по процедурата е: 15 037,67 лева.

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на общите допустимите разходи за проект - 10 000 (десет хиляди) лева.

Максимален размер на общите допустимите разходи за проект - 15 037,67 (петнадесет хиляди тридесет и седем лева и 67 ст.).

 

Интензитет на финансовата помощ:

За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75% -7 500,00 лв.

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75% -11 278,25 лв.

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% -10 000,00 лв.

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% - 15 037,67 лв.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

 

Критерий за оценка

Максимален брой точки

1. Проектът се осъществява в населено различно от общинския център

5

2. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на групи от населението в неравностойно положение - макс. 20 т.:

  • Подкрепя се една група – 10 т.;

- Подкрепя се повече от една група - 20 т

20

3. Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на мярка 7.6. от Стратегията

20

4. Брой население, което ще се възползва от реализираните дейности - 30 т.;

  • До 1000 – 10 т.;
  • От 1000 до 5000 – 20 т.;

Над 5000 – 30 т.

30

5. Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта – макс. 25 т.:

5.1. Проектът е за паметник на културата с местно значение – 10 т.;

5.2. Проектът е с широка обществена значимост и съгласуван с местната общност – 15 т.

25

Общо

100

 

По настоящата процедура ще се подпомагатпроекти, които са получили минимален брой от 20 точки по критериите за техническа и финансова оценка.

 

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Десислава Заевска – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“” всеки работен ден от 09,00 до 17,30 часа в офиса на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“” на адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка” № 170, телефон 0877 111 165.

На https://eumis2020.government.bg/, Раздел „Отворени процедури за кандидатстване/ № на процедурата/ Подраздел „Разяснения по процедурата“, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по първи прием.

 

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по първи прием.

 

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

 

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

           - на сайта на Сдружение „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“” - http:// https://mig-dryanovo-tryavna.eu/

           - на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/

 

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектното предложение от кандидати за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адреса на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.