Трявна лого

Обява за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения

20-01-2022

 

ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.560, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

 

На основание Решение № 4 от Протокол № КУО-79-2021 /30.11.2021 на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ и на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

 

Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ обявява процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.560 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР.

 

Целите на настоящата процедура са свързани със:

Прилагането на мярката цели балансирано и устойчиво развитие на територията чрез развитие на туризма в района за да се обвържат местните туристически дадености с националните и европейски културни и туристически маршрути и с цел развитите туристически зони да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Общините от територията на МИГ;
 • Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.

Допустими дейности за финансиране са:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

ВАЖНО! Допустими са само дейности на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

ВАЖНО! Не са допустими интервенции върху паметници на културата с национално и световно значение.

 

Период за прием на проектни предложения:

 

Първи прием:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 17.01.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 28.02.2022 г.

 

Втори прием: при наличие на остатъчен финансов ресурс след първи прием

Начален срок за подаване на проектни предложения: 01.09.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31.10.2022 г.

 

Място на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице и използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Бюджет на приема:

Бюджетът по процедурата е: 407 092,24 лева.

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на общите допустимите разходи за проект - 10 000 (десет хиляди) лева.

Максимален размер на общите допустимите разходи за проект - 70 000 (седемдесет хиляди) лева.

 

Интензитет на финансовата помощ:

За бенефициенти Общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

 

Критерии за избор на проекти

Максимален брой точки

1. Проектът е предложен от бенефициент:

 • Община Дряново или Община Трявна – 5 т.;
 • НПО или читалище – 10 т.

10

2. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център

5

3. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността на района:

 • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с местен  характер - на ниво населено място – 10 т.;
 •  Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с териториален характер - на ниво община –15 т.;
 • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с регионален характер -  на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ –  20 т.

20

4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора:

 • До 500 човека –  5 т.;
 • Повече от 500 човека -10 т.;

Повече от 1000 човека – 15 т.

15

5. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението:

 • Подкрепят се една група – 10 т.;

Подкрепят се повече от една група  - 20 т.

20

6. Проектът е иновативен по своя характер и предлага нови инициативи/услуги за територията за повишаване на качеството и условията на живот в района:

 • На едно населено място – 5 т.;
 • На част от територията на МИГ -10 т.;

На цялата територия на МИГ – 15 т.

15

7. Проектът е консултиран и съгласуван с местната общност (проектът е одобрен от местната общност като обществено значим, което е видно от приложени документи. Документът следва да е различен от  Решение на Общинския съвет на съответната община)

15

ОБЩО

100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 40 т.

 

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Десислава Заевска – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“” всеки работен ден от 09,00 до 17,30 часа в офиса на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“” на адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка” № 170, телефон 0877 111 165.

На https://eumis2020.government.bg/, Раздел „Отворени процедури за кандидатстване/ № на процедурата/ Подраздел „Разяснения по процедурата“, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по първи прием.

 

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по първи прием.

 

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

 

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“” - http://mig-dryanovo-tryavna.eu/

 

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектното предложение от кандидати за подпомагане се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адреса на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.