Трявна лого

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

04-12-2023

 

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

 BG06RDNP001-19.732

мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ по приема за 2023г.

 

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура: Прилагането на мярката цели балансирано и устойчиво развитие на територията чрез развитие на туризма в района за да се обвържат местните туристически дадености с националните и европейски културни и туристически маршрути и с цел развитите туристически зони да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите.

 

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Общините от територията на МИГ;
 • Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.

 

Допустими дейности за финансиране са:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

ВАЖНО! Допустими са само дейности на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

ВАЖНО! Не са допустими интервенции върху паметници на културата с национално и световно значение.

 

Допустими разходи по мярката са:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката.

 

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.

 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

Период за прием на проектни предложения:

Първи прием:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 20.01.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 20.03.2023 г.

Втори прием: при наличие на остатъчен финансов ресурс след първи прием

Начален срок за подаване на проектни предложения: 01.07.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31.08.2023 г.

Трети прием: при наличие на остатъчен финансов ресурс след втори прием – 77 920,40 лв.

Начален срок за подаване на проектни предложения: 01.12.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 29.02.2024 г.

 

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за 1-ви период на прием е: 107 466,19 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием по процедурата.

Бюджетът по процедурата за 3-ти период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на втори прием по процедурата – 77 920,40 лв.

 

Интензитет на подпомагане:

 

За бенефициенти Общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по мярката са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 10 000,00 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 70 000,00 лева

 

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по мярката са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева

Максимален размер на допустимите разходи: 70 000,00 лева

 

Начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

 

Критерии за избор на проекти

Максимален брой точки

1. Проектът е предложен от бенефициент:

 • Община Дряново или Община Трявна – 5 т.;
 • НПО или читалище – 10 т.

10

2. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център

5

3. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността на района:

 • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с местен  характер - на ниво населено място – 10 т.;
 •  Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с териториален характер - на ниво община –15 т.;
 • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с регионален характер -  на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ –  20 т.

20

4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора:

 • До 500 човека –  5 т.;
 • Повече от 500 човека -10 т.;

Повече от 1000 човека – 15 т.

15

5. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението:

 • Подкрепят се една група – 10 т.;

Подкрепят се повече от една група  - 20 т.

20

6. Проектът е иновативен по своя характер и предлага нови инициативи/услуги за територията за повишаване на качеството и условията на живот в района:

 • На едно населено място – 5 т.;
 • На част от територията на МИГ -10 т.;

На цялата територия на МИГ – 15 т.

15

7. Проектът е консултиран и съгласуван с местната общност (проектът е одобрен от местната общност като обществено значим, което е видно от приложени документи. Документът следва да е различен от  Решение на Общинския съвет на съответната община)

15

ОБЩО

100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 40 точки.

 

Лице/а за контакт и място за достъп до допълнителна информация:

 

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG06RDNP001-19.732, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, "Разяснения по процедурата". Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020.

 

Лица за контакт:

Илияна Попова – Експерт СВОМР, тел. 0877 111 583, е-mail: migdt@abv.bg

Зорница Златева – Експерт СВОМР, тел. 0877 111 671, е-mail: migdt@abv.bg

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg ,

на електронната страница наСдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ;

в офисите на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, на адрес гр. Дряново, ул. „Шипка“ №170 и гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 33.