Трявна лого

Ще има ли инсталация за индустриален компост в Трявна?

23-10-2020

 

През миналата седмица в общественото пространство стана известно, че съществува намерение за изграждане на „Инсталация за производство на индустриален компост“ в имота на бившия Ланатекс в Трявна. За нас това също беше новина и тъй като публикуваната информация на сайта на Община Трявна беше недостатъчна за преценка на инвестицията, поехме ангажимент да поискаме подробности от РИОСВ - Велико Търново за постъпилото при тях инвестиционно предложение.

 

Чест прави на РИОСВ - Велико Търново, че доста преди да изтече законоустановения срок получихме изчерпателен отговор на поставените въпроси. С неговото съдържание може да се запознаете в прикачените файлове.

 

За удобство тук ще представя най-обща извадка от инвестиционното предложение:

 

„Хелиас“ ЕООД е наемател на въпросния имот и смята в него да създаде инсталация за производство на индустриален компост с капацитет 23 800 тона годишно. В инвестиционното предложение има подробна таблица за количествата от различните отпадъци, които е планирано да се разграждат в инсталацията. Конкретните кодове отпадъци са: Животински изпражнения, урина и тор (най-голяма част), Отпадъци от корк и дървесни кори, Асфалтови смеси, Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, Биоразградими отпадъци, Отпадъци от Пазари. В последствие фирмата се отказва от намерението си да компостира асфалтови смеси.

 

Технологията е чрез открит, статичен метод с принудително аериране на компостните купчини.

 

Инвеститорът описва технологичният процес така: „Отпадъците ще се компостират в покрити аерирани купове (редове). Наличието на мембрана осигурява условия на отпадъците, да не бъдат повлияни от атмосферните условия. Инсталираната система за аерация с въздуховоди. осигурява принудително аериране на куповете. Комбинацията от мембранно покритие и контролирана аерация позволява протичането на устойчив процес. Полученият в резултат изолационен слой въздух гарантира равномерно разпределение на температурата в тялото на куповете, като по този начин осигурява постоянна хигиенизация на компостирания материал. В същото време, мембраната служи и като физическа бариера срещу миризми и други газообразни вещества, отделяни от компостирания материал. По този начин мембраната се явява ефективна бариера срещу спори и микроорганизми. Мембраната предпазва отмиването на инфилтрат от компоста и замърсяването на площадката при лоши метеорологични условия.“

 

„В производственият цикъл ще се използва вода за овлажняване постигане на оптимална влажност за процеса. Общото необходимо количество вода ще е около 80 куб.м./месечно. Няма да бъде използвана вода от ВиК мрежата на гр. Трявна. Водата за производствени нужди ще бъде доставяна с цистерна от лицензирана фирма доставчик на тази услуга.“

 

Индустриалният компост „представлява стабилизиран органичен материал, богат на минерали и органични съединения, служещ за долен почвен слой при култивация на неплодородни терени за нуждите на селското стопанство на страни извън ЕС. Продуктът е изцяло предназначен за износ извън ЕС, съгласно съществуващи договори на „Хелиас“ ЕООД“.

 

От отговора на РИОСВ - Велико Търново разбираме, че предоставената до този момент информация е първична и предстои да бъде разширена с детайли за технологията, след което предстои институциите да оценят здравния риск от предвидените дейности.

 

В дадения 14 дневен срок не са постъпили никакви мнения и становища, което според мен може да се обясни с пропускането от обществото на информацията публикувана на сайта на Община Трявна.

 

Процедурата продължава и ние ще продължим да я следим и да информирам обществото за нейното развитие, а по-долу можете да се запознаете с нашето питане, отговора на РИОСВ и предоставените копия на инвестиционното предложение и допълнителното писмо на „Хелиас“ ЕООД:

 

Източник: tryavnanews.bgПриложения:
Писмо от „Хелиас“ ЕООД
Питане
Отговор от РИОСВ – Велико Търново
Инвестиционно предложение на „Хелиас“ ЕООД