Трявна лого

ВОМР с подкрепата на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

08-10-2020

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка ОП РЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.104 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ .

 

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

- да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос  2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР.

 

Проектите ще се изпълняват на Цялата територия на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – общините Дряново и Трявна.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Направление I „Подобряване достъпа до заетост”

2. Направление II „Подобряване достъпа до образование”

3. Направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”

4. Направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg

и интернет страницата на МИГ: http://mig-dryanovo-tryavna.eu

 

Краен срок за представяне на предложенията: 30.11.2020, 17:30ч.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg