Трявна лого

Екипът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" поема инициатива за съдействие при кандидатстване на микро и малки предприятия за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК

14-05-2020

 

В условията на пандемия и с грижа за развитието на икономиката на територията на общините Дряново и Трявна, екипът на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ инициира безвъзмездно съдействие за всички микро и малки предприятия, които искат да кандидатстват по обявената от УО на ОПИК процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. В тази връзка можем да бъдем полезни с разясняване на условията за кандидатстване, както и с попълване и подаване на документите по процедурата. Ще се радваме, ако с малко допринесем за преодоляване на тежките последици от COVID-19 и за съживяване на местната икономика.

 

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер, който ще бъде разпределен в страната е 173 000 000 лева.

 

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

ВАЖНО!

Процедурата е активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения могат да се подават от днес - 14.05.2020 г. до  16:30 часа на 15.06.2020 г.

 

Телефони за допълнителна информация:

0877 111 165 - Изпълнителен директор

0877 111 583 - Експерт СВОМР

0877 222 456 - Технически асистент