Трявна лого

Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура по ОПНОИР

16-07-2019

 

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG 05М2ОP001-3.013 МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони на територията на общините Дряново и Трявна", финансирана по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

 

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ.

 

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 24.07.2019 г. (включително) на електронна поща: migdt@abv.bg.

 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.Приложения:
Обява
Условия за кандидатстване
Приложения за попълване
Приложения за информация
Условия за изпълнение