Трявна лого

Обява за удължен срок на прием по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

30-10-2023

ОБЯВА

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.378

ПО МЯРКА 8.6. „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура е: – Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, което да позволи на последните да продължат с устойчивото управление на горите си.

 

Обхват на мярката:  Територията на МИГ – общини Дряново и Трявна.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общините Дряново и Трявна в качеството си на собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
 • МСП.

 

Допустими дейности за финансиране са:

 

Предоставя се подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти преди индустриалната преработка на дървесината:

 

1.Преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходимиза първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

2. Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

- отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

 1. Закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

 

Допустими разходи по мярката са:

 

Разходи за материални инвестиции:

1.Разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходимиза първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

2. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

- отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

 

Разходи за нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

 

Авансови плащания са допустими в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

Условия за допустимост:

 • Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента позволява подходящото му ефикасно използване;
 • Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии
 • Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;;
 • Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
 • Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
 • Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м. обла дървесина годишно;
 • Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност;
 • Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;
 • Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по тази мярка.

 

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 20.01.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 20.03.2023 г.

2-ри период на прием на проектни предложения /при наличие на остатъчни средства  след първия прием/:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.07.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 10.01.2024 г.

 

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” е:  90000,00 лева (100 %), от които 81 000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 9 000,00  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

Бюджетът за 1-ви период на прием по настоящата процедура № BG06RDNP001-19.378 е: 90 000,00 лева (100 %), от които 81 000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 9 000,00  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоеният финансов ресурс след приключването на първия прием – 45 000,00 лв.

 

Интензитет на подпомагане:

Размерът на финансовата помощ по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” е до 50 % от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

 

Минималният и максималният размер на общите допустими разходи за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева.

Максимален размер на допустимите разходи: 90 000,00 лева.

 

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

8.6.

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

 точки

1

Проектът предвижда въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост – макс.10 т.

1.1.Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност с мин. 10% на предприятието  - 5 т.

1.2.Иновации според % иновации: над 30% - 5 т.;

10

2

Проектът е на  територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и  над 60%, като се дава приоритет на по-високия процент) – макс. 10 т.;

-           от 30% до 60% - 5 т.

-           над 60% - 10 т.

10

3

Проектът е за инвестиция за техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип – 10 т.

10

4

Проектът е за преработка и е с подсигурена собствена или договорена суровина от местни доставчици – 15 т.

-           над 50% - 10 т.;

-           над 85 % - 15 т.

15

5

Проектът осигурява  устойчива заетост в селските райони – макс. 15 т.

-           за едно работно място – 5 т.;

-           за две и повече раб. места - 10 т;

-           осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5т.

15

6

Проектът включва дейности за опазване на околната среда – 10 т.

10

7

Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация, и/или  участие в семинар или друго обучително мероприятие)  – 10 т.

10

 

ОБЩО:

80

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 5 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

 

Лице/а за контакт и място за достъп до допълнителна информация:

 

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG06RDNP001-19.378, Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, "Разяснения по процедурата". Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020.

 

Лица за контакт:

Илияна Попова – Експерт СВОМР, тел. 0877 111 583, е-mail: migdt@abv.bg

Зорница Златева – Експерт СВОМР, тел. 0877 111 671, е-mail: migdt@abv.bg

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg ,
 • на електронната страница на  Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ;
 •  в офисите на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, на адрес гр. Дряново, ул. „Шипка“ №170 и гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 33.


Новини

Открити процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедури

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през седмицата

От 01.07.2024 г. до 02.07.2024 г. в периода 09:00 ч. до 16:00 ч.

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала