Трявна лого

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4.1

20-01-2023

 

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРИЕМ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.623

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2023 г.

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява прием по процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура е:

- Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности;

- Подпомагане развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

- Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризма, съчетаващ природни и културни ценности

Очакваните резултати са свързани с подкрепата на  земеделски стопанства,  съществуващи и нови микропредприятия на територията на МИГ-„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за развитието на  неземеделски икономическите дейности, улесняване на навлизането или разширяването на   дейността на предприятията в сектори с потенциал за пазарен растеж,  повишаване на  тяхната конкурентоспособност и създаването на заетост, чрез разкриването на нови работни места

 

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

 1. Земеделски стопани
 2. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и
 3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

           

Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически лица  и еднолични търговци   и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

 

Допустими дейности за финансиране са:

По настоящата процедура се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

 1. . Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Допустими разходи по мярката са:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

Разходите по т. 3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, 2 и 4.

 

Разходите, свързани с консултации по разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, част от разходите по т.3 не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т. „1“, „2“ и „4“ Р

Разходи различни от посочените в т. 2, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.

 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от от стойността на одобрената финансова помощ за инвестиционни разходи.

 

 

Период за прием:

 

Първи прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 20.01.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 20.03.2023 г.

 

Втори прием на проектни предложения: при наличие на остатъчен бюджет след първи прием

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.07.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 31.08.2023 г.

 

Бюджет на приема:

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за 1-ви период на прием е: 679 800,13 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием.

 

Интензитет на подпомаганеФинансовата помощ за одобрени проекти е в размери, както следва:

 • до 5 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти  за развитие на    туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически   услуги).
 • до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които не включват дейности за развитие на развитие на туризъм

 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по мярката са както следва:

 • Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект  за развитие на    туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически   услуги),  е в размер на  500,00 лева, при интензитет на помощта 5%.;
 • Максималният размер на финансовата помощ за проекти за  изграждане и обновяване на места за настаняване е до 6 000 лв. с включен ДДС (съгл.  чл.21, ал.4 от Наредба 22/2015 г.).
 • Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва    дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на      туристически обекти и развитие на туристически услуги) е в размер на 5 000,00 лева    при интензитет на помощта 50 %, като в случаите на по-нисък интензитет,  минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект ще е по-нисък от            5 000,00 лева
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е                                      60 000,00 лева

 

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по мярката са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева

Максимален размер на допустимите разходи: 120 000,00 лева

 

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

Обективни критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

Точки

1. Проектът е свързан със следните дейности/услуги – макс.20 т

1.1.Инвестиции в къщи за гости и други обекти с места за настаняване  – 5 т.;

1.2.Инвестиции в спортни съоръжения – 7 т.;

1.3.Инвестиции, свързани с предоставяне на услуги за населението – 10 т.;

1.4.Инвестиции в производствена дейност в микропредприятие – 15 т;

1.5.Проектът предвижда регистриране на местен продукт – 5 т.

20

2. Кандидатът е физическо лице или собственик/управител на ЮЛ на възраст до 40 години, включително

5

3. Проектът осигурява заетост – макс. 15 т.

- за едно работно място – 5 т;

- за две и повече работни места – 10 т;

- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5т.

15

4. Проектът се явява свързан или допълващ към друг проект към стратегията за ВОМР (проектът създава модел, механизмите на който осигуряват свързаност между дейности по други мерки на стратегията за ВОМР)

10

5. Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазването на околната среда (включва дейности за използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения

5

6. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел реклама на територията, насърчават туризма и териториалната идентичност –  макс. 20 т.

6.1.Проектът включва изграждане на туристически обекти с предлагане на традиционни храни и изделия – 5 т.;

6.2.Проектът включва производство на традиционни местни продукти от територията на МИГ - 10 т.;

6.3.Проектът включва изграждане на туристическа атракция свързана с привличане на туристи по иновативен подход, непознат за територията – 5 т.

20

 7. Капацитет на кандидата – (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация, и/или  участие в семинар или друго обучително мероприятие)

10

ОБЩО

85

 

За  да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

 

Лице/а за контакт и място за достъп до допълнителна информация:

 

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG06RDNP001-19.623, Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, "Разяснения по процедурата". Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020.

 

Лица за контакт:

Илияна Попова – Експерт СВОМР, тел. 0877 111 583, е-mail: migdt@abv.bg

Зорница Златева – Експерт СВОМР, тел. 0877 111 671, е-mail: migdt@abv.bg

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg ,
 • на електронната страница на  Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ;
 •  в офисите на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, на адрес гр. Дряново, ул. „Шипка“ №170 и гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 33.


Новини

Открити процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедури

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през седмицата

От 01.07.2024 г. до 02.07.2024 г. в периода 09:00 ч. до 16:00 ч.

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала