Трявна лого

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

01-04-2021

 

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.455

Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2020 г.

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура е: подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Дряново и Трявна, включително инвестиции за спестяване на енергия.

Прилагането на Мярка 7.2 цели осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в населените места от територията на МИГ и за осигуряване на достъпа до тях. Публичната инфраструктура е физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

 

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

 1. Община Дряново и Община Трявна;
 2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 3. Читалища за дейности свързани с културния живот.
 4. Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на Община Дряново или община Трявна.

 

Допустими дейности за финансиране са:

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

 

Допустими разходи по мярката са:

 1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
 4. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. 3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, 2 и 4.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката.

Разходи различни от посочените в т. 2, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.

 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

 • до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
 • разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 22.10.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 31.12.2020 г.

2-ри период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 01.04.2021 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.30 часа на 31.05.2021 г.

 

Бюджет на приема:

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за 1-ви период на прием е: 500 739,46 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием – 112 599,26 лв.

 

Интензитет на подпомаганеФинансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по мярката са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 20 000,00 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 390 000,00 лева

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по мярката са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 20 000,00 лева

Максимален размер на допустимите разходи: 390 000,00 лева

 

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

 1. Оценка според вида на кандидата – макс. 10 т.:

-  Община Дряново или Община Трявна – 5 т.

-  НПО или читалище – 10 т.

 1. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център – 5 т.

 

 1. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността на района – макс. 20 т.:

-  Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с местен  характер  - на ниво населено място –10 т.;

- Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с териториален характер - на ниво община –15 т.;

- Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с регионален характер - на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ – 20 т.

 1. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора – макс. 15 т.:

- До 500 човека – 5 т.;

- Повече от 500 човека - 10 т.;

- Повече от 1000 човека – 15 т.

 1. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението – макс. 20 т.:

- Подкрепят се една група – 10 т.

- Подкрепят се повече от една група -  20 т.

 1. Проектът е иновативен по своя характер за територията и предлага нови инициативи/услуги за повишаване на качеството и условията на живот в района – макс. 15 т.:

- На едно населено място – 5 т.;

- На част от територията на МИГ - 10 т.;

- На територията на МИГ – 15 т.

 1. Проектът е консултиран и съгласуван с местната общност (проектът е одобрен от местната общност като обществено значим, което е видно от приложени документи. Документът следва да е различен от Решение на Общинския съвет на съответната община) – 15 т.

 

Общ брой точки: 100 т.

 

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 40 точки по критериите за подбор.

 

Лице/а за контакт и място за достъп до допълнителна информация:

 

Лице за контакт: Десислава Заевска – Изпълнителен директор, тел. 0877 111 165; е-mail: migdt@abv.bg

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща: migdt@abv.bg  

 

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,
 • на електронната страница на Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ;
 • в офисите на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, на адрес гр. Дряново, ул. „Шипка“ №170 и гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 33.
 •  


Новини

Fun Навън Фест 2021

В периода 13–15 август 2021 г.

Повече

Трявна Ултра се завръща този уикенд

След едногодишна пауза гответе се за шестото издани

Повече

Празник на билките в ДГ „Светлина“

Днес, на Еньовден, благодарение на усърдието

Повече

Биопроизводители обсъждат добри практики в Трявна

Управителният съвет на Българска Асоциация Биопродукти

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през втората половина на месец юли

От 12.07.2021 г. до 30.07.2021 г.

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала