Трявна лого

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

02-11-2020

 

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.375

ПО МЯРКА 1.1 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ”

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура: Повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства.

Подкрепата се предоставя за обучение в областта на земеделието и горите за лица, ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство. Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение и придобиване на умения, които ще включват курсове за обучение и семинари.

Основната цел е насочена към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп и обмен на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

С придобитите знания и умения земеделските стопани и горските стопани ще могат да повишат своята конкурентоспособност и ресурсна ефективност, да подобрят екологичните показатели на стопанствата си като същевременно допринасят за развитие на устойчивата икономика на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ – общини Дряново и Трявна.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

I.Общи условия за допустимостта на получателите:

Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

II. Специфични условия за допустимостта на получателите:

Бенефициенти по мярката са организации, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари.

За подпомагане за организиране на курсове и на семинари могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение. Обучаващите организации трябва да имат право да провеждат обучение в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, горското стопанство, хранителните технологии , биотехнологиите, хидрология и климатология. 

За подпомагане за организиране само на семинари могат да кандидатстват научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите.

 

Допустими дейности за финансиране са: организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.

 

Курсовете за обучение са специални занятия с разработена учебна програма за постигане на конкретни цели на обучението за допустимите целеви групи. Курсовете могат да бъдат краткосрочни с продължителност 30 учебни часа, дългосрочни с продължителност 150 учебни часа и специализирани с продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.

Учебната програма на курсовете се разработва от обучаваща организация като учебна програма по част от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (ПОО) по всички професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“.

В учебната програма на курсовете се предвижда задължително практическо обучение.

Учебната програма за специализираните курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника се разработва в съответствие с националното законодателство. В учебните програми на курсовете в контекста на основната тема на курсаще се включват задължително минимум 10 % от часовете по въпросите на смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, опазване на околната среда ипредставяне на иновации.

Ще се дава приоритет на курсове, в учебната програма на които е увеличен задължителният минимум часове по пресечните цели.

 

Семинарите са тематични срещи, на които се разглеждат и обсъждат конкретни теми. В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, продължителността на семинарите може да бъде 8 учебни часа или 18 учебни часа. Ще се дава приоритет на семинари с продължителност 18 часа по теми, свързани с изпълнение на включените в Мярка 10 и в Мярка 11 дейности и приоритетни теми за мярката, конкретизирани в обхвата на следните приоритетни области:

2А) Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;

2Б) Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;

3А) Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;

3Б) Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;

4А) Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;

4Б) Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;

4В) Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;

5А) Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;

5Б) Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

5В) Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;

5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;

5Д) Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство.

 

Допустими разходи по мярката са:

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура се предоставя под формата на стандартни разходи за всяка допустима дейност по мярката, съгласно чл. 67, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Допустимите разходи по тази мярка са разходите за организиране и провеждане на трансфера на знания, с размер, съответстващ на заложените в СВОМР суми за съответния вид курс или семинар, както следва:

 - За курс 150 часа - 1 987 евро за един обучаем;

 - За курс 100 часа - 1 385 евро за един обучаем;

 - За курс 30 часа - 583 евро за един обучаем;

 - За семинар 18 часа - 386 евро за един обучаем.

 - За семинар 8 часа -  280 евро за един обучаем.

 

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 31.08.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.09.2020 г.

2-ри период на прием на проектни предложения /при неусвоен финансов ресурс по процедурата след първия прием/:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.11.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 30.11.2020 г.

 

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“  е: 25275,00 лева (100 %), от които 22747,50   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 2527,50  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

Бюджетът за 1-ви период на прием по настоящата процедура № BG06RDNP001-19.375 е: 25 275,00 лева (100 %), от които 22747,50   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 2527,50  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием: 25 275,00 лева (100 %), от които 22747,50   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 2527,50  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

 

Интензитет на подпомаганеФинансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, но не повече от 25275,00 лева.

Минималният и максималният размер на допустимите разходи и безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ са както следва:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 5 000,00 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 25 275,00 лева

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

1.Критерии за оценка на капацитета на организацията – макс. 40 т.

1.1. Организацията е извършвала обучение на земеделски и/или горски стопани и/или на заети лица в техните стопанства чрез курсове, семинари, индивидуално обучение и други подобни форми – макс. 20 т.:

- Изпълнен 1 проект – 10 т.

- Изпълнени 2 и повече проекта – 20 т.

1.2. Персоналът на организацията, ангажиран с предмета на дейност, е преминал обучение или е повишил квалификацията си в сферата на селското и/или горското стопанство – 10 т.;

1.3. Лекторите, които провеждат обучението  притежават  подходяща квалификация и опит по включените теми – 10 т.

 

2.Критерии според вида и качеството на обучителната дейност – макс. 30 т.

2.1. Проектът включва само курс/ове за обучение – 5 т.;

2.2. Проектът включва само семинар/и – 10 т.;

2.3. Проектът включва курс/ове за обучение и семинар/и – 20 т.

2.4. Оценка на методите и формите на обучение - ( проектът предвижда онагледяване, казуси и/или практическо обучение) – от 5 до 10 т.

 

3.Критерии за оценка качеството на проекта – макс. 30 т.

3.1.Избраните теми съответстват на местните потребности на земеделските и/или горски стопани - 10 т.;

3.2.Избраните теми включват запознаване с въвеждането на иновативни практики в сферата на селското/горското стопанство – 10 т.;

3.3.Избраните теми съответстват на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони – 10 т.

 

Общ брой точки: 100

Ще се финансират проектни предложения получили  минимален брой 50  и повече точки  до изчерпване на наличния бюджет.

 

 Лице за контакт и място за достъп до подробна информация:

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения чрез ИСУН2020.

 

Лице за контакт: Десислава Заевска, тел. 0877 111 165; е-mail: migdt@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  • на сайта на Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ; секция «Актуално».


Новини

Хванаха мигрантска група край Трявна

На 25 ноември, около 10:40 часа

Повече

Изкуството да сбъдваш: Иво Балевски създава продукти на топ ниво от български биошипки

Преди 7 години шипката като изключително творение на природат

Повече

Стара Загора, Карлово и Трявна грабнаха отличието в “Туризъм и култура”

За малка община призът отиде при Силвия Кръстева

Повече

„Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ в галерия „Гъбенски“

Националният дарителски фонд „13 века България“

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването до края на ноември

От 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

По мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала