Трявна лого

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

02-11-2020

 

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.375

ПО МЯРКА 1.1 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ”

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура: Повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства.

Подкрепата се предоставя за обучение в областта на земеделието и горите за лица, ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство. Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение и придобиване на умения, които ще включват курсове за обучение и семинари.

Основната цел е насочена към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп и обмен на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

С придобитите знания и умения земеделските стопани и горските стопани ще могат да повишат своята конкурентоспособност и ресурсна ефективност, да подобрят екологичните показатели на стопанствата си като същевременно допринасят за развитие на устойчивата икономика на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ – общини Дряново и Трявна.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

I.Общи условия за допустимостта на получателите:

Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

II. Специфични условия за допустимостта на получателите:

Бенефициенти по мярката са организации, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари.

За подпомагане за организиране на курсове и на семинари могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение. Обучаващите организации трябва да имат право да провеждат обучение в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, горското стопанство, хранителните технологии , биотехнологиите, хидрология и климатология. 

За подпомагане за организиране само на семинари могат да кандидатстват научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите.

 

Допустими дейности за финансиране са: организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.

 

Курсовете за обучение са специални занятия с разработена учебна програма за постигане на конкретни цели на обучението за допустимите целеви групи. Курсовете могат да бъдат краткосрочни с продължителност 30 учебни часа, дългосрочни с продължителност 150 учебни часа и специализирани с продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.

Учебната програма на курсовете се разработва от обучаваща организация като учебна програма по част от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (ПОО) по всички професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“.

В учебната програма на курсовете се предвижда задължително практическо обучение.

Учебната програма за специализираните курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника се разработва в съответствие с националното законодателство. В учебните програми на курсовете в контекста на основната тема на курсаще се включват задължително минимум 10 % от часовете по въпросите на смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, опазване на околната среда ипредставяне на иновации.

Ще се дава приоритет на курсове, в учебната програма на които е увеличен задължителният минимум часове по пресечните цели.

 

Семинарите са тематични срещи, на които се разглеждат и обсъждат конкретни теми. В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, продължителността на семинарите може да бъде 8 учебни часа или 18 учебни часа. Ще се дава приоритет на семинари с продължителност 18 часа по теми, свързани с изпълнение на включените в Мярка 10 и в Мярка 11 дейности и приоритетни теми за мярката, конкретизирани в обхвата на следните приоритетни области:

2А) Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;

2Б) Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;

3А) Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;

3Б) Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;

4А) Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;

4Б) Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;

4В) Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;

5А) Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;

5Б) Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

5В) Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;

5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;

5Д) Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство.

 

Допустими разходи по мярката са:

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура се предоставя под формата на стандартни разходи за всяка допустима дейност по мярката, съгласно чл. 67, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Допустимите разходи по тази мярка са разходите за организиране и провеждане на трансфера на знания, с размер, съответстващ на заложените в СВОМР суми за съответния вид курс или семинар, както следва:

 - За курс 150 часа - 1 987 евро за един обучаем;

 - За курс 100 часа - 1 385 евро за един обучаем;

 - За курс 30 часа - 583 евро за един обучаем;

 - За семинар 18 часа - 386 евро за един обучаем.

 - За семинар 8 часа -  280 евро за един обучаем.

 

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 31.08.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.09.2020 г.

2-ри период на прием на проектни предложения /при неусвоен финансов ресурс по процедурата след първия прием/:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.11.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 30.11.2020 г.

 

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“  е: 25275,00 лева (100 %), от които 22747,50   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 2527,50  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

Бюджетът за 1-ви период на прием по настоящата процедура № BG06RDNP001-19.375 е: 25 275,00 лева (100 %), от които 22747,50   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 2527,50  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием: 25 275,00 лева (100 %), от които 22747,50   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 2527,50  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

 

Интензитет на подпомаганеФинансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, но не повече от 25275,00 лева.

Минималният и максималният размер на допустимите разходи и безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ са както следва:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 5 000,00 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 25 275,00 лева

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

1.Критерии за оценка на капацитета на организацията – макс. 40 т.

1.1. Организацията е извършвала обучение на земеделски и/или горски стопани и/или на заети лица в техните стопанства чрез курсове, семинари, индивидуално обучение и други подобни форми – макс. 20 т.:

- Изпълнен 1 проект – 10 т.

- Изпълнени 2 и повече проекта – 20 т.

1.2. Персоналът на организацията, ангажиран с предмета на дейност, е преминал обучение или е повишил квалификацията си в сферата на селското и/или горското стопанство – 10 т.;

1.3. Лекторите, които провеждат обучението  притежават  подходяща квалификация и опит по включените теми – 10 т.

 

2.Критерии според вида и качеството на обучителната дейност – макс. 30 т.

2.1. Проектът включва само курс/ове за обучение – 5 т.;

2.2. Проектът включва само семинар/и – 10 т.;

2.3. Проектът включва курс/ове за обучение и семинар/и – 20 т.

2.4. Оценка на методите и формите на обучение - ( проектът предвижда онагледяване, казуси и/или практическо обучение) – от 5 до 10 т.

 

3.Критерии за оценка качеството на проекта – макс. 30 т.

3.1.Избраните теми съответстват на местните потребности на земеделските и/или горски стопани - 10 т.;

3.2.Избраните теми включват запознаване с въвеждането на иновативни практики в сферата на селското/горското стопанство – 10 т.;

3.3.Избраните теми съответстват на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони – 10 т.

 

Общ брой точки: 100

Ще се финансират проектни предложения получили  минимален брой 50  и повече точки  до изчерпване на наличния бюджет.

 

 Лице за контакт и място за достъп до подробна информация:

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения чрез ИСУН2020.

 

Лице за контакт: Десислава Заевска, тел. 0877 111 165; е-mail: migdt@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  • на сайта на Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ; секция «Актуално».


Новини

Цветомир Чернокожев блести при разгром на Левице в Словакия

Цветомир Чернокожев и Левице подновиха своето участие

Повече

С изложбата "30 + 30" Светлин Стефанов отбеляза своя юбилей в Музея на хумора и сатирата

В изложбата са представени 30 негови карикатури...

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през декември

От 30.11.2020 г. до 04.12.2020 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Повече

Тревненската художествена школа е жива и до днес

Срещаме ви с Денислав Денев

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения”

Повече

Отворена процедура

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Повече

Обява за откриване на процедура чрез подбор на проекти

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000“

Повече

ВОМР с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала