Трявна лого

ВОМР с подкрепата на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

08-10-2020

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ” на ОП РЧР.

 

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  - общини Дряново и Трявна.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;

2. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;

3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

4. Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

5. Оборудване и адаптиране на работни места;

6. Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика;

7. Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

8. Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания;

9. Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика.

 

Общ бюджет по тази покана: 227 636,20 лв.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg

и интернет страницата на МИГ: http://mig-dryanovo-tryavna.eu

 

Краен срок за представяне на проектните предложения: 10.11.2020 г., 17:30 ч.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bgНовини

Резултати от конкурса „Изработване на туристическо лого на град Трявна“

I място: №17 – Лила Колева

Повече

100 години Тревненска школа

Повече

АПИ одобри списък с 5 пътни отсечки от републиканската пътна мрежа в област Габрово

Две от които са: Трявна – Царева ливада – Дряново и В.Търново – Белица - Трявна

Повече

Свободата на вятъра

Преди няколко години животът на едно младо момче поело по волния път на бягането се преобръща

Повече

Отворена процедура

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването до края на октомври

От 19.10.2020 г. до 29.10.2020 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Повече

Обява за откриване на процедура чрез подбор на проекти

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000“

Повече

ВОМР с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала