Трявна лого

Обява за подбор по документи и събеседване за свободно работно място към център за социална рехабилитация и интеграция за длъжност - „рехабилитатор”

09-01-2017

© wisegeek.org

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Рехабилитаторът предоставя мобилна услуга като организира и провежда терапевтични и рехабилитационни мероприятия в дома на потребителя, който е лице с временни или трайни увреждания, в  съответствие с  изготвен  график  за  посещение. Разработва и прилага подходящи индивидуални  рехабилитационни програми и планове за работа, съобразени с възрастта, степента на увреждане и индивидуалните потребности на потребителите; дава  насоки за работа в семейна среда, информира  и консултира  близките за потребностите на клиента; участва в изготвянето и актуализирането на индивидуалните оценки на потребителите и разработването на  индивидуални планове в рамките на своите компетентности.

 

ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Минимална степен на завършено образование: Бакалавър  в една от следните области Рехабилитация, Кинезитерапия

Професионален опит:  Опит в областта на социалните услуги се счита за предимство

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление за участие;

- Автобиография /СV/;

- Копие от диплома за завършено  образование;

- Свидетелство за съдимост - при назначаване;

- Копие от други  документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;

- Копие от трудова книжка, доказващо наличието на професионален опит.

 

 

СРОК  ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

11.01.2017 г. – 25.01.2017 год. /до 17.00 ч./

 

 

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ на документите:

 стая № 102, ет. І-ви в сградата на Община Трявна,

 адрес: гр. Трявна ; ул. „ Ангел Кънчев” № 21

 

Подаването на заявлението и приложенията към  него се извършва лично от  всеки кандидат  или от  писмено упълномощен представител като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

 

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и чрез събеседване с допуснатите  кандидати.